திருக்குறள் - குறள் 256 - அறத்துப்பால் - புலால் மறுத்தல்

திருக்குறள் - குறள் 256 - அறத்துப்பால் - புலால் மறுத்தல்

தினம் ஒரு குறள்

 திருக்குறள் - குறள் 256 - அறத்துப்பால் - புலால் மறுத்தல்

குறள் எண்: 256

குறள் வரி:

தினற்பொருட்டாற் கொல்லாது உலகெனின் யாரும்

விலைப்பொருட்டால் ஊன்தருவார் இல்.

அதிகாரம்:

புலால் மறுத்தல்

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

துறவற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

தின்பதற்காக வாங்குபவர் இல்லை என்றால், புலாலை விலைக்கு விற்பவரும் இல்லையாவர்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain