திருக்குறள் - குறள் 220 - அறத்துப்பால் - ஒப்புரவறிதல்

திருக்குறள் - குறள் 220 - அறத்துப்பால் - ஒப்புரவறிதல்

Thirukkural-arathupaal-Azhukkaaraamai-Thirukkural-Number-170

 திருக்குறள் - குறள் 220 - அறத்துப்பால் - ஒப்புரவறிதல்

குறள் எண்: 220

குறள் வரி:

ஒப்புரவி னால்வரும் கேடெனின் அஃதொருவன்

விற்றுக்கோள் தக்கது உடைத்து.

அதிகாரம்:

ஒப்புரவறிதல்

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

பொது நலனை நாடுவதால் கேடு வருமென்றால், அக்கேடு ஒருவன் தன்னை விற்றுக்கூட ஏற்றுக் கொள்ளும் தகுதி உடையது.

 

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain