திருக்குறள் - குறள் 210 - அறத்துப்பால் - தீவினையச்சம்

திருக்குறள் - குறள் 210 - அறத்துப்பால் - தீவினையச்சம்

Thirukkural-arathupaal-Azhukkaaraamai-Thirukkural-Number-170

 திருக்குறள் - குறள் 210 - அறத்துப்பால் - தீவினையச்சம்

குறள் எண்: 210

குறள் வரி:

அருங்கேடன் என்பது அறிக மருங்கோடித்

தீவினை செய்யான் எனின்.

அதிகாரம்:

தீவினையச்சம்

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

தவறான வழியில் சென்று பிறர்க்குத் தீமை செய்யாதவன் என்றால், அவன் தீமை அடையமாட்டான் என்பது அறிக.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain