திருக்குறள் - குறள் 208 - அறத்துப்பால் - தீவினையச்சம்

திருக்குறள் - குறள் 208 - அறத்துப்பால் - தீவினையச்சம்

 Thirukkural-arathupaal-Azhukkaaraamai-Thirukkural-Number-170

திருக்குறள் - குறள் 208 - அறத்துப்பால் - தீவினையச்சம்

குறள் எண்: 208

குறள் வரி:

தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல்தன்னை

வீயாது அடிஉறைந் தற்று.

அதிகாரம்:

தீவினையச்சம்

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

ஒருவருடைய நிழல் அவரை விடாது தொடர்ந்து நிற்பது உறுதி; அதுபோல், தீமை செய்தவரும் கெடுவது உறுதி

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain