திருக்குறள் - குறள் 204 - அறத்துப்பால் - தீவினையச்சம்

திருக்குறள் - குறள் 204 - அறத்துப்பால் - தீவினையச்சம்

 Thirukkural-arathupaal-Azhukkaaraamai-Thirukkural-Number-170

திருக்குறள் - குறள் 204 - அறத்துப்பால் - தீவினையச்சம்

குறள் எண்: 204

குறள் வரி:

மறந்தும் பிறன்கேடு சூழற்க சூழின்

அறம்சூழும் சூழ்ந்தவன் கேடு.

அதிகாரம்:

தீவினையச்சம்

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

மறந்தும்கூடப் பிறருக்குத் தீங்கு நினைக்காதே; ஏனெனில், தீங்கு நினைப்பவருக்கு அறமே தீங்கு நினைக்கும்

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain