திருக்குறள் - குறள் 200 - அறத்துப்பால் - பயனில சொல்லாமை

திருக்குறள் - குறள் 200 - அறத்துப்பால் - பயனில சொல்லாமை

 Thirukkural-arathupaal-Azhukkaaraamai-Thirukkural-Number-170

திருக்குறள் - குறள் 200 - அறத்துப்பால் - பயனில சொல்லாமை

குறள் எண்: 200

குறள் வரி:

சொல்லுக சொல்லின் பயனுடைய சொல்லற்க

சொல்லின் பயனிலாச் சொல்.

அதிகாரம்:

பயனில சொல்லாமை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

பயனுடைய சொற்களைச் சொல்லுக; பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லாதே.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain