திருக்குறள் - குறள் 206 - அறத்துப்பால் - தீவினையச்சம்

திருக்குறள் - குறள் 206 - அறத்துப்பால் - தீவினையச்சம்

 Thirukkural-arathupaal-Azhukkaaraamai-Thirukkural-Number-170

திருக்குறள் - குறள் 206 - அறத்துப்பால் - தீவினையச்சம்

குறள் எண்: 206

குறள் வரி:

தீப்பால தான்பிறர்கண் செய்யற்க நோய்ப்பால

தன்னை அடல்வேண்டா தான்.

அதிகாரம்:

தீவினையச்சம்

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

துன்பங்கள் தன்னை வருத்துவதை வேண்டாதவன், தீமைகளைத் தான் பிறருக்குச் செய்யாதிருக்க வேண்டும்

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain