திருக்குறள் - குறள் 180 - அறத்துப்பால் - வெஃகாமை

திருக்குறள் - குறள் 180 - அறத்துப்பால் - வெஃகாமை

 Thirukkural-arathupaal-Azhukkaaraamai-Thirukkural-Number-170

திருக்குறள் - குறள் 180 - அறத்துப்பால் - வெஃகாமை

குறள் எண்: 180

குறள் வரி:

இறல்ஈனும் எண்ணாது வெஃகின் விறல்ஈனும்

வேண்டாமை என்னுஞ் செருக்கு

அதிகாரம்:

வெஃகாமை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

பின்விளைவைக் கருதாமல் பிறர் பொருளைக் கவரக் கருதினால், அது அழிவைத் தரும்; பிறர் பொருளைக் கவரக் கருதாத பெருமித உணர்வு உயர்வைத் தரும்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain