கம்ப்யூட்டர் கற்க உதவும் நூல்கள் - Learn Computer In Tamil - PDF


Subject Link
1. கணினி 100 கம்புயூட்டர் டிப்ஸ்| Computer Tips & Tricks Download PDF Here
2.கம்ப்யூட்டர் ஸ்டார்ட்டர் PDF | Computer Starter PDF Download PDF Here
3. கம்ப்யூட்டர் A to Z - PDF | Computer A-Z Download PDF Here
4.கணினி வழிகாட்டி - (1-5 part)PDF Download PDF Here
5.எளிய தமிழில் JAVA Language Download PDF Here
6.லினக்ஸ் | Introduction-to-Linux-Tamil Download PDF Here
7.போட்டோ ஷாப் தமிழில் கற்க Download PDF Here

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain