திருக்குறள் - குறள் 142 - அறத்துப்பால் - பிறனில் விழையாமை

திருக்குறள் - குறள் 142 - அறத்துப்பால் - பிறனில் விழையாமை

Thirukkural-arathupaal-Piranil-vizhaiyaamai-Thirukkural-Number-142

திருக்குறள் - குறள் 142 - அறத்துப்பால் - பிறனில் விழையாமை

குறள் எண்: 142

குறள் வரி:

அறன்கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன்கடை

நின்றாரின் பேதையார் இல்.

அதிகாரம்:

பிறனில் விழையாமை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

மற்றவன் மனைவியை விரும்பி, அவன் வீட்டு வாயிலில் நிற்பவர், தீய செயல்களே செய்யும் பாவிகளைவிடக் கொடியவர்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain