திருக்குறள் - குறள் 165 - அறத்துப்பால் - அழுக்காறாமை

திருக்குறள் - குறள் 165 - அறத்துப்பால் - அழுக்காறாமை

Thirukkural-arathupaal-Azhukkaaraamai-Thirukkural-Number-165

திருக்குறள் - குறள் 165 - அறத்துப்பால் - அழுக்காறாமை

குறள் எண்: 165

குறள் வரி:

அழுக்காறு உடையர்க்கு அதுசாலும் ஒன்னார்

வழுக்கியும் கேடுஈன் பது.

அதிகாரம்:

அழுக்காறாமை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

பகைவர் கேட்டு செய்யத் தவறினாலும், பொறாமை கேடு செய்யத் தவறாது; ஆகவே, ஒருவருக்குப் பொறாமையே போதும்; வேறு பகை வேண்டா.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain