நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி - நா.முத்துக்குமார்


நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி - நா.முத்துக்குமார்


0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    

   TNPSC GROUP 2 & GROUP 4 - Notes Collections 2021

   TOPIC WISE NOTES PDF 

     👉History: Click Here

     👉Biology: Click Here

     👉Chemistry: Click Here

     👉Physics: Click Here

     👉Political Science: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Economics: Click Here

   6th to 12th Do You Know (உங்களுக்கு தெரியுமா?) பகுதிகள்

     👉Economics: Click Here

     👉Polity: Click Here

     👉History: Click Here

     👉Geography: Click Here


   Academy Current Affairs PDF Collections:

     👉Suresh IAS Academy - Click Here

     👉தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட நடப்பு நிகழ்வுகள் - Click Here

     👉Shankar IAS Academy - Click Here

   Hand Written Current Affairs PDF Collections:

     👉August 2020 - Click Here 

     👉September 2020 - Click Here

     👉October 2020 - Click Here

     👉November 2020 - Click Here

     👉December 2020 - Click Here

   பொது அறிவு உலகம் 2020 PDF:

     👉ஜனவரி 2020 - Click Here

     👉பிப்ரவரி 2020 - Click Here 

     👉மார்ச் 2020 - Click Here 

     👉ஏப்ரல் 2020 - Click Here 

     👉அக்டோபர் 2020 - Click Here 

     👉நவம்பர் 2020 Click Here

     👉டிசம்பர் 2020 - Click Here


   தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட  பாடக் குறிப்புகள்:

     👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 தேர்வுக்கு உதவும் வகையில் - Click Here


   Previous Year Question Papers PDF:

     👉TNPSC PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS (2013 TO 2020) - History, Botony, Zoology, Physics, Chemistry, Polity, Economics - Click Here

     👉TNPSC Group 2 Previous Year Question Papers - 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 - Click Here

     👉TNPSC Exam Original Question Paper Collection 2013 to 2019 Answer - SURESH IAS ACADEMY - Click Here

     👉TNPSC Overall previous Year Question papers (3231 Pages) - Click Here

     👉TNPSC Group 4 Previous Year Question Paper with Answers - Click Here