உங்கள் பகுதியில் உள்ள வாக்கு சாவடியில் ஊதியத்துடன் பணி புரிய கல பணியாளர்கள் தேவை

 

உங்கள் பகுதியில் உள்ள வாக்கு சாவடியில் ஊதியத்துடன் பணி புரிய கல பணியாளர்கள் தேவை. விருப்பத்தை தெரிவிக்க  இணைய தளத்தில் உங்களின் விவரங்களை பதிவு செய்யவும்.

Register Here: Click Here

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    

   TNPSC GROUP 2 & GROUP 4 - Notes Collections 2021

   TOPIC WISE NOTES PDF 

     👉History: Click Here

     👉Biology: Click Here

     👉Chemistry: Click Here

     👉Physics: Click Here

     👉Political Science: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Economics: Click Here

   6th to 12th Do You Know (உங்களுக்கு தெரியுமா?) பகுதிகள்

     👉Economics: Click Here

     👉Polity: Click Here

     👉History: Click Here

     👉Geography: Click Here


   Academy Current Affairs PDF Collections:

     👉Suresh IAS Academy - Click Here

     👉தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட நடப்பு நிகழ்வுகள் - Click Here

     👉Shankar IAS Academy - Click Here

   Hand Written Current Affairs PDF Collections:

     👉August 2020 - Click Here 

     👉September 2020 - Click Here

     👉October 2020 - Click Here

     👉November 2020 - Click Here

     👉December 2020 - Click Here

   பொது அறிவு உலகம் 2020 PDF:

     👉ஜனவரி 2020 - Click Here

     👉பிப்ரவரி 2020 - Click Here 

     👉மார்ச் 2020 - Click Here 

     👉ஏப்ரல் 2020 - Click Here 

     👉அக்டோபர் 2020 - Click Here 

     👉நவம்பர் 2020 Click Here

     👉டிசம்பர் 2020 - Click Here


   தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட  பாடக் குறிப்புகள்:

     👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 தேர்வுக்கு உதவும் வகையில் - Click Here


   Previous Year Question Papers PDF:

     👉TNPSC PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS (2013 TO 2020) - History, Botony, Zoology, Physics, Chemistry, Polity, Economics - Click Here

     👉TNPSC Group 2 Previous Year Question Papers - 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 - Click Here

     👉TNPSC Exam Original Question Paper Collection 2013 to 2019 Answer - SURESH IAS ACADEMY - Click Here

     👉TNPSC Overall previous Year Question papers (3231 Pages) - Click Here

     👉TNPSC Group 4 Previous Year Question Paper with Answers - Click Here