திருக்குறள்-குறள் 68-அறத்துப்பால்-புதல்வரைப் பெறுதல் / மக்கள் பேறு

திருக்குறள்-குறள் 68-அறத்துப்பால்-புதல்வரைப் பெறுதல் / மக்கள் பேறு

Thirukkural-arathupaal-puthalvaraip peruthal-makkal-peru-Thirukkural-Number-68

திருக்குறள்-குறள் 68-அறத்துப்பால்-புதல்வரைப் பெறுதல் / மக்கள் பேறு

குறள் எண்: 68

குறள் வரி:

தம்மின்தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து

மன்னுயிர்க் கெல்லாம் இனிது.

அதிகாரம்:

புதல்வரைப் பெறுதல் / மக்கள் பேறு

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

தம்மைவிடத் தம் குழந்தைகள் அறிவுடையவர்களாக அமைந்தால், அது உலகத்து உயிர்களுக்கு எல்லாம் இன்பம் தரும்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain