திருக்குறள் - குறள் 90 - இல்லற இயல் - விருந்தோம்பல்

திருக்குறள் - குறள் 90 - இல்லற இயல் - விருந்தோம்பல்

 

Thirukkural-arathupaal-Virunthombal-Thirukkural-Number-90

திருக்குறள் - குறள் 90 - இல்லற இயல் - விருந்தோம்பல்

குறள் எண்: 90

குறள் வரி:

மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து

நோக்கக் குழையும் விருந்து.

அதிகாரம்:

விருந்தோம்பல்

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

அனிச்சமலர் முகர்ந்த அளவில் வாடிவிடும்; விருந்தினர் முகம் திரிந்து பார்த்த அளவிலேயே வாடிவிடுவர்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain