திருக்குறள் - குறள் 83 - இல்லற இயல் - விருந்தோம்பல்

திருக்குறள் - குறள் 83 - இல்லற இயல் - விருந்தோம்பல்

 

Thirukkural-arathupaal-Virunthombal-Thirukkural-Number-83

திருக்குறள் - குறள் 83 - இல்லற இயல் - விருந்தோம்பல்

குறள் எண்: 83

குறள் வரி:

வருவிருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை

பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று.

அதிகாரம்:

விருந்தோம்பல்

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

வருகின்ற விருந்தினருக்கு நாள்தோறும் உதவுபவருடைய வாழ்க்கை, சீர்கெட்டு அழுவது இல்லை.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain