திருக்குறள் - குறள் 81 - இல்லற இயல் - விருந்தோம்பல்

திருக்குறள் - குறள் 81 - இல்லற இயல் - விருந்தோம்பல்

 

Thirukkural-arathupaal-Virunthombal-Thirukkural-Number-81

திருக்குறள் - குறள் 81 - இல்லற இயல் - விருந்தோம்பல்

குறள் எண்: 81

குறள் வரி:

இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்பி

வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு.

அதிகாரம்:

விருந்தோம்பல்

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

குடும்பமாக இருந்து செல்வத்தைக் காப்பாற்றி வாழ்வது, விருந்தினரைப் பேணி அவர்களுக்கு உதவுவதற்காகவே.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain