திருக்குறள்-குறள் 38-அறத்துப்பால்-அறன் வலியுறுத்தல்

திருக்குறள்-குறள் 38-அறத்துப்பால்-அறன் வலியுறுத்தல்
Thirukkural-arathupaal-aran-valiyuruththal-Thirukkural-Number-38

திருக்குறள்-குறள் 38-அறத்துப்பால்-அறன் வலியுறுத்தல்

குறள் எண்: 38

குறள் வரி:

வீழ்நாள் படாஅமை நன்றாற்றின் அஃதொருவன்

வாழ்நாள் வழியடைக்கும் கல்.

அதிகாரம்:

அறன் வலியுறுத்தல்

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

பாயிரம்

குறளின் விளக்கம்:

ஒரு நாள்கூட விடாமல் தொடர்ந்து நல்ல செயல்களைச் செய்தால், அது ஒருவரின் பிறப்பினைத் தடுக்கும் கல்லாகும்.

      Post a Comment

      © Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain