திருக்குறள்-குறள் 34-அறத்துப்பால்-அறன் வலியுறுத்தல்

திருக்குறள்-குறள் 34-அறத்துப்பால்-அறன் வலியுறுத்தல்
Thirukkural-arathupaal-aran-valiyuruththal-Thirukkural-Number-34

திருக்குறள்-குறள் 34-அறத்துப்பால்-அறன் வலியுறுத்தல்

குறள் எண்: 34

குறள் வரி:

மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்துஅறன்

ஆகுல நீர பிற.

அதிகாரம்:

அறன் வலியுறுத்தல்

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

பாயிரம்

குறளின் விளக்கம்:

மனத்தில் குற்றம் இல்லாமல் இருத்தல் வேண்டும்; அதுவே நிறைவான அறம்; மற்றவை எல்லாம் வெளிப்பகட்டே.

      Post a Comment

      © Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain