திருக்குறள்-குறள் 27-அறத்துப்பால்-நீத்தார் பெருமை

திருக்குறள்-குறள் 27-அறத்துப்பால்-நீத்தார் பெருமை
Thirukkural-arathupaal-Neeththaar-perumai-Thirukkural-Number-27


திருக்குறள்-குறள் 27-அறத்துப்பால்-நீத்தார் பெருமை

குறள் எண்: 27

குறள் வரி:

சுவைஒளி ஊறுஓசை நாற்றமென்று ஐந்தின்

வகைதெரிவான் கட்டே உலகு.

அதிகாரம்:

நீத்தார் பெருமை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

பாயிரம்

குறளின் விளக்கம்:

சுவை, பார்வை, தொடு உணர்வு, ஓசை, மணம் என்னும் ஐந்தின் தன்மைகளையும் தெளிவாக அறிபவனிடத்தில் தான் உலகம் என்னும் உணர்வு நிறைந்திருக்கும்.

      Post a Comment

      © Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain