திருக்குறள்-குறள் 22-அறத்துப்பால்-நீத்தார் பெருமை

திருக்குறள்-குறள் 22-அறத்துப்பால்-நீத்தார் பெருமை
Thirukkural-arathupaal-Neeththaar-perumai-Thirukkural-Number-22


திருக்குறள்-குறள் 22-அறத்துப்பால்-நீத்தார் பெருமை

குறள் எண்: 22

குறள் வரி:

துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத்து

இறந்தாரை எண்ணிக்கொண் டற்று.

அதிகாரம்:

நீத்தார் பெருமை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

பாயிரம்

குறளின் விளக்கம்:

துறவிகளின் பெருமையை அளவிட்டுப் பார்ப்பது, உலகில் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிட்டுப் பார்ப்பது போன்றது.

      Post a Comment

      © Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain