திருக்குறள்-குறள் 39-அறத்துப்பால்-அறன் வலியுறுத்தல்

திருக்குறள்-குறள் 39-அறத்துப்பால்-அறன் வலியுறுத்தல்
Thirukkural-arathupaal-aran-valiyuruththal-Thirukkural-Number-39

திருக்குறள்-குறள் 39-அறத்துப்பால்-அறன் வலியுறுத்தல்

குறள் எண்: 39

குறள் வரி:

அறத்தான் வருவதே இன்பம்மற் றெல்லாம்

புறத்த புகழு மில.

அதிகாரம்:

அறன் வலியுறுத்தல்

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

பாயிரம்

குறளின் விளக்கம்:

அறத்தின் வழி வாழ்வதால் வரும் இன்பமே உண்மையான இன்பம்; பிற வழிகளில் வருவன எல்லாம் துன்பமே; அவற்றால் புகழும் இல்லை.

      Post a Comment

      © Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain