திருக்குறள்-குறள் 33-அறத்துப்பால்-அறன் வலியுறுத்தல்

திருக்குறள்-குறள் 33-அறத்துப்பால்-அறன் வலியுறுத்தல்
Thirukkural-arathupaal-aran-valiyuruththal-Thirukkural-Number-33

திருக்குறள்-குறள் 33-அறத்துப்பால்-அறன் வலியுறுத்தல்

குறள் எண்: 33

குறள் வரி:

ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே

செல்லும்வாய் எல்லாம் செயல்.

அதிகாரம்:

அறன் வலியுறுத்தல்

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

பாயிரம்

குறளின் விளக்கம்:

அறச்செயல்களை, முடிந்த அளவிற்கு, முடிந்த வழிகளில் எல்லாம் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும்.

      Post a Comment

      © Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain