திருக்குறள்-குறள் 30-அறத்துப்பால்-நீத்தார் பெருமை

திருக்குறள்-குறள் 30-அறத்துப்பால்-நீத்தார் பெருமை
Thirukkural-arathupaal-Neeththaar-perumai-Thirukkural-Number-30


திருக்குறள்-குறள் 30-அறத்துப்பால்-நீத்தார் பெருமை

குறள் எண்: 30

குறள் வரி:

அந்தணர் என்போர் அறவோர்மற் றெவ்வுயிர்க்குஞ்

செந்தண்மை பூண்டொழுக லான.

அதிகாரம்:

நீத்தார் பெருமை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

பாயிரம்

குறளின் விளக்கம்:

உலக உயிர்களிடம் அருள் செலுத்தி வாழும் அறவோராகிய துறவியரே அந்தணர் எனப்படுவர்.

      Post a Comment

      © Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain