இந்தியாவில் சொந்த வீடோ மனையோ இல்லாதவர்கள் தமிழ்நாடு குடிசைப்பகுதி மாற்று வாரியத்தில் 31.12.2020.க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்

இந்தியாவில் சொந்த வீடோ மனையோ இல்லாதவர்கள் தமிழ்நாடு குடிசைப்பகுதி மாற்று வாரியத்தில் 31.12.2020.க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்
Those who do not have their own video house in India can apply to the Tamil Nadu Slum Conversion Board by 31.12.2020

இந்தியாவில் சொந்த வீடோ மனையோ இல்லாதவர்கள் தமிழ்நாடு குடிசைப்பகுதி மாற்று வாரியத்தில் 31.12.2020.க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் 

For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

Check Related Post:

      Post a Comment

      © Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain